Wedding Dresses

Junko Yoshioka

Junko Yoshioka, Fall 2014